1

GDPR instruktioner?

GDPR - Allmänna dataskyddsförordningen. Obecné nařízení o ok osobních údajů (Anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v souvislosti sig zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (Obecné nařízení o ochrane osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna xnumx.

Ämne och mål - Fastställa regler om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och regler för personuppgifter. Förordningen skyddar de grundläggande rättigheterna och friheterna för enskilda personer med fokus på rätten till skydd av personuppgifter. Fri rörlighet för personuppgifter i Europeiska unionen är inte begränsad eller förbjuden för att skydda enskilda personer i fråga om behandling av personuppgifter.

Material omfattning - Förordningen gäller automatiserad behandling av personuppgifter och icke-automatiserad behandling av personuppgifter som finns i dokumentationen eller de som ska registreras. Förordningen gäller inte behandling av personuppgifter genom att

  • i utförandet av verksamheter som inte omfattas av unionsrätten
  • Medlemsstater som utför verksamhet som omfattas av avdelning V i kapitel 2 i EU-fördraget
  • en fysisk person under uteslutande personlig eller inhemsk verksamhet
  • behöriga myndigheter i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller åtala brott eller utföra straffrättsliga påföljder, inklusive skydd mot och förebyggande av hot mot allmän säkerhet.
    Behandling av personuppgifter av unionens institutioner, organ, kontor och organ regleras bland annat genom förordning (EG) nr 45 / 2001. Förordning (EG) nr 45 / 2001 och andra unionens rättsakter om sådan behandling av personuppgifter överensstämmer med principerna och reglerna i denna förordning enligt artikel 98. Förordningen påverkar inte tillämpningen av 2000 / 31 / EG-direktivet.

Personlig information - Förordningen klargör och utvidgar räckvidden och definitionen av personuppgifter. Personlig information är någon information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter är därför t ex. Uppgifter om juridisk person (av sina anställda redan men ja), uppgifter om personer som avlidit, är det inte information som en viss person inte identifiera (t.ex.. Endast ett gemensamt namn och efternamn) och personuppgifter inte uppgifter anonym, därför de som ursprungligen innehöll möjligheten att identifiera en person, men en sådan identifierare för dem avlägsnades. Jämfört med tidigare praxis strider mot direktivet klassificerar personuppgifter och dynamiska IP-adresser och andra virtuella identifierare.

skyldighet - Förordningen är bindande i sin helhet och är direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Från innehåll - Förordningen definierar principerna för behandling av personuppgifter och villkoren för lagligheten i behandlingen. Det reglerar också uttrycksvillkoren för samtycket som ges till behandling av uppgifter och tillhandahållande av information och tillgång till personuppgifter.

Vald registrerades rättigheter - Dessutom har den registrerade följande rättigheter:

  • för reparation
  • raderingen (rätten att glömma)
  • att begränsa bearbetningen

GDPR i Tjeckien - Enligt resultaten i kammaren var inte ännu i slutet av året 2017 beredskap entreprenörer att BRP hög, några av de nya ansvarsområden inom området för privatlivet förmodligen inte visste. Introduktionen av GDPR ska inte ta mer än en månad för företagare.

För skolor, införandet BRP innebär att ha en välgjord överenskommelse, för om en del föräldrar inte kan komma överens, vilket minskar risken för presentation av skolan, måste du använda blacking, och vissa klasser kan inte presenteras alls. Föräldrarnas samtycke skulle vara nödvändigt att kräva, till exempel i situationer där barnet vinner en matematik tävling och får skjuta föräldrarnas samtycke till publiceringen av resultaten av vinnarna i tävlingen och foton. Skyddet av personuppgifter i skolan handlar inte bara om barns namn, men också om föräldrarnas namn. Det finns risk för att skolhuvud alltid kommer att vara rädda för att ha något fel.

Utkastet till lag om behandling av personuppgifter, som har godkänts av regeringen, tillåter oss att ge samtycke till behandling av data utan föräldrars samtycke till barn från 15 år. Den ursprungliga modellen räknade 13 i åratal men ökade på initiativ av Byrån för personuppgifter. Fackföreningar och arbetsgivarförbund har krävt 16-flygningen i flera år.

Skydd av personuppgifter på sjukhus, skolor och kommuner bör övervakas av en särskild sändebud. I slutet av september var 2017 inte klart för kommuner, kontor och företag hur kommissionärens jobb skulle se ut om de hade tillräckligt med pengar och hur de skulle ta sina pengar.

En konservativ uppskattning av kostnaden för operativa agenter är 600 miljoner kronor, extra kostnader kommer att spenderas på inmatningsanalys, nya datorer för förvaltare och programvara. Eftersom det råder brist på kvalificerad personal, är det möjligt att använda det faktum att en specialist kan arbeta mer rådhus, men det är möjligt att större kommuner med en utnämnd inte kommer att räcka, och de behöver mer. Inrikesministeriet rekommenderade att en kommissionär arbetar för minst tio kommuner.

delning
Frågad fråga